• Đại lý Nấm Lim Xanh tại Miền Bắc
Nấm lim xanh Việt Nam trong nghiên cứu điều trị ung thư